Obsługa biura

Nasze usługi

Obsługa biura

  • Prowadzenie rejestru VAT
  • Sporządzanie deklaracji VAT
  • Sporządzenie i wysyłanie plików JPK
  • Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
  • Obliczanie zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku CIT
  • Zestawienie obrotów i sald na koniec każdego miesiąca
  • Przygotowanie dokumentacji podatkowej (ceny transferowe)
  • Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych, w tym bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych oraz informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
  • Sporządzanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych
  • Zapewnienie prawidłowej archiwizacji ksiąg rachunkowych i oraz komputerowych baz danych